Pracownia Projektowa
ul. Stefana Okrzei 63 c
07-200 Wyszków
tel.029 742 87 53

ŚW. ENERGETYCZNE

Świadectwa energetyczne

Są to dokumenty, które określają wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Akty prawne

Zgodnie z treścią ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki będą obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane  inwestor jest obowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się wyłącznie dla budynku.

W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej, o ile jest ono wymagane przepisami ustawy.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:
 
 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej.
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata.
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej.
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok).
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Dla osób zainteresowanych świadectwem energetycznym wycenimy koszt certyfikatu na podstawie  poniżej wymienionych danych techniczno - użytkowych budynku nadesłanych na maila audytyenergetyczne@wp.pl:
 
 1. Rodzaj obiektu (np. mieszkanie, dom jednorodzinny, obiekt komercyjny, itp...).
 2. Jaka jest orientacyna powierzchnia i/lub kubatura obiektu.
 3. Jaka jest lokalizacja obiektu.
 4. Orietacyjna data budowy obiektu.
 5. Czy jest pełna dokumetacja budowlana.
 6. Czy w budynku jest instalacja chłodząca (klimatyzacja).
 7. W przypadku mieszkań i innych lokali - czy budynek posiada wspólną instalację grzewczą dla wielu lokali.